Termeni si conditii de utilizare

CONTRACT DE LICENTIERE SI UTILIZARE
A SISTEMULUI GS1

 Art. 1. Preambul

 • Având în vedere că Asociația GS1 Romania are statutul de UNIC administrator al LICENȚEI GS1 pe teritoriul României, deținută de GS1, organizația internațională de alocare și numerotare unitară a produselor și locațiilor geografice ale acestora;
 • Având în vedere că Asociația GS1 poate acorda, în mod unic, licențe de utilizare a sistemului global GS1;
 • Având în vedere că Sistemul GS1 este un sistem de standarde dezvoltat de GS1 (organizaţia internaţională licenţiatoare pentru codificare) pentru identificarea produselor, unităţilor logistice, serviciilor, locaţiilor, precum şi pentru interschimb electronic de date (EDI). Sistemul GS1 utilizează reprezentarea în diferite simbologii de cod de bare sau dispozitive de radio-frecvență pentru culegerea automată a datelor;
 • Având in vedere necesitatea utilizatorului de a avea acces la acest serviciu, pentru unul sau mai multe domenii de activitati;
 • Având in vedere interesul manifestat si acceptul de a adera ca membru al Asociației GS1 exprimat in mod solemn, neechivoc si irevocabil in scris, consfiintit de completarea Buletinului de Înscriere, ce constituie Anexa nr. 1 la prezentul contract;
 • Având în vedere faptul că Licențiatorul, organizația națională non-profit care dezvoltă și menține standardele globale GS1 pe teritoriul României, furnizează o platformă online națională denumită CODALOC (https://codaloc.gs1.ro) și o aplicație online specializată denumită MEDALOC (https://medaloc.gs1.ro), parte a platformei CODALOC, care permit Utilizatorului proprietar de marcă să înregistreze (direct sau printr-o persoană desemnată) date sigure despre compania sa și despre produsele sale;
 • Având în vedere faptul că GS1 AISBL, organizația internațională non‐profit care dezvoltă și menține standardele globale GS1, furnizează platformele online globale denumite GS1 GEPIR (https://gepir.gs1.org) și GS1 REGISTRY (https://registry.gs1.org), care permit Utilizatorului proprietar de marcă să furnizeze (direct sau printr‐o persoană desemnată) date sigure despre compania sa și despre produsele sale către terți și permite acestor terți să vadă și/sau să folosească astfel de date;
 • Având în vedere faptul că Utilizatorul este, de asemenea, și proprietar de marcă și acceptă să furnizeze informații despre compania sa și despre produsele sale în platformele globale GS1 GEPIR, GS1 REGISTRY si VERIFIED BY GS1 (https://validat.gs1.ro);
 • Având în vedere faptul că Utilizatorul dorește să autorizeze Licențiatorul să folosească și să transmită informații despre compania sa și despre produse sale către GS1 AISBL, GS1 REGISTRY si VERIFIED BY GS1;

Partile decid de comun acord acceptarea contractului de licența in următorii termeni si condiții:

Art. 2. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract este dat de reglementarea licențierii utilizării sistemului GS1 şi a serviciilor conexe (stabilite prin hotărârile Adunării Generale anuale a membrilor Asociaţiei GS1 Romania și disponibile pentru consultare în platforma CODALOC, meniul Documentații) în ceea ce priveşte codificarea locaţiilor cu ajutorul Numărului Global de Locaţie (GLN ‐ Global Location Number) în acord cu schemele de codificare ISO/IEC 6523 și codificarea produselor cu ajutorul Numărului Global de Articol Comercial (GTIN ‐ Global Trade Item Number) în acord cu schemele de codificare ISO/IEC 15459. De asemenea, GS1 permite etichetarea și accesul în platforma  VERIFIED BY GS1 care presupune transparență, securizare, certitudine pe piață, trasabilitate și siguranța produsului original, în lupta cu pirateria și contrafacerile.

Art. 3. Licențiere. Termeni specifici.

3.1. Se alocă Utilizatorului, din banca de numere a Asociației GS1 Romania, Numere Globale de Locaţie GS1 în vederea conectării la Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM) și a interschimburilor electronice de date (EDI) și Numere Globale de Articol Comercial (GTIN – Global Trade Item Number) în vederea identificării produselor.

Pentru Utilizator se pot aloca şi alte adrese de locaţie, la cerere, după necesităţi, pe bază de acte adiţionale.

3.2. Se alocă codul de utilizator (GLN) pentru înscrierea, actualizarea şi lansarea cererilor de numere globale de locație (GLN) prin intermediul platformei generale de gestiune a contului utilizator CODALOC sau prin intermediul aplicației online specializate MEDALOC, parte a platformei CODALOC, precum și pentru accesarea comunicărilor și descărcarea documentelor comerciale, financiare, juridice și de marketing din Spațiul Client.

3.3. Parolele de acces, gestiunea utilizatorilor și a drepturilor (rolurilor) acestora în aplicația generală de gestiune a contului utilizator CODALOC se setează numai de către administratorul de cont stabilit de Utilizator

3.4. Pe baza aceluiași cod de utilizator de la punctul 3.2, se alocă coduri de produs GTIN prin intermediul aplicației online CODALOC (https://codaloc.gs1.ro), în vederea utilizării de către Deținătorii Autorizației de Punere pe Piață pentru identificarea produselor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și a Specificațiilor Generale GS1.

3.5. Codurile de produs GTIN obținute se pot utiliza pentru reprezentarea în coduri de bare liniare sau bidimensionale în funcție de aplicații, conform standardului ISO/IEC 15420 (coduri de bare EAN), ISO/IEC 16390 (cod de bare ITF‐14), ISO/IEC 15417 (cod de bare GS1‐128), ISO/IEC 15418 (Identificatorii de Aplicație GS1) și respectiv ISO/IEC 24724 (cod de bare GS1 DataBar).

3.6. Licențierea utilizării sistemului GS1 pentru alte domenii de activitate presupune alocarea de numere de producător suplimentare si se poate face numai pe bază de solicitare scrisa şi acte adiţionale încheiate la prezentul contract, presupunând extinderea prezentei licențe pentru fiecare domeniu de activitate suplimentar. Lista domeniilor de activitate pentru care se poate obține licența de utilizare constituie Anexa 2 la prezentul contract.

3.7. Clauzele din prezentul contract se aplică strict în legătură cu tipul de licență la care are acces Utilizatorul în funcție de opțiunile bifate în buletinul de înscriere, anexă la prezentul contract și parte integrantă din acesta.

Art. 4. Disponibilitatea platformei online naționale a Licențiatorului

4.1. Platforma online națională CODALOC este găzduită într‐un centru de date autorizat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu certificări privind respectarea standardelor internaționale de calitate ISO 9001 și securitatea informației ISO 27001.

4.2. Platforma online națională CODALOC este un serviciu oferit permanent.

4.3. În cazul unor intervenții asupra platformei CODALOC sau a unor defecțiuni, acestea vor fi remediate în:

 • 4 ore în zilele lucrătoare în intervalul orar 08:30 – 17:00;
 • în afara intervalului 08:30 – 17:00 și în zilele nelucrătoare, platforma va fi operațională la ora 09:00 în următoarea zi lucrătoare.

4.4. Timpi maximi de indisponibilitate pe lună a platformei CODALOC:

 • pentru zilele lucrătoare în intervalul orar 08:30 – 17:00:
  o număr maxim de minute consecutive de indisponibilitate: 240;
  o număr total de minute de indisponibilitate: 744 (disponibilitate 99,98%).
 • în zilele nelucrătoare sau în intervalul 08:30 – 17:00, platforma poate fi indisponibilă maxim până la ora 09:00 a următoarei zi lucrătoare.

4.5. Asistență/suport pentru acces și în utilizarea interfeței platformei CODALOC:

 • Nivel 1: Instruire online.
 • Nivel 2: Asistență prin sistemul de ticketing la adresa helpdesk@gs1.ro și prin telefon la numerele 021.317.80.31 și 021.317.80.32 ‐ Suport imediat în orele de program 08:30‐17:00, L‐V și în maxim 48 de ore în rest, cu excepția sărbătorilor legale.

Nivel 3: Rezolvarea problemelor tehnice ‐ Intervenție în maxim 72 de ore.

Art. 5. Drepturile și obligațiile Licențiatorului:

5.1. Licențiatorul va pune la dispoziția Utilizatorului codurile pentru care s‐a făcut solicitarea, împreună cu specificațiile tehnice necesare bunei utilizări a sistemului la semnarea contractului. 5.2. Din momentul achitării facturii emise și semnării contractului, Licențiatorul va pune la dispoziția Utilizatorului acces în platforma generală de gestiune a contului utilizator CODALOC.

5.3. Licențiatorul se obligă să emită și să reînnoiască certificatele de licență aferente fiecărei perioade de licențiere.

5.4. Licențiatorul se obligă să nu producă întârzieri în procesul de codificare mai mari de 72 de ore de la transmiterea de către Utilizator a unei cereri corecte și complete și confirmarea recepționării acesteia de către Licențiator. În condițiile în care Licențiatorul nu respectă această obligație, Utilizatorul va putea primi despăgubiri în cuantum de 0,05% pe ora de întârziere din cuantumul Taxei de Licență GS1.

5.5. Licențiatorul va transmite factura de prelungire împreună cu notificarea de plată aferentă cu 30 de zile înainte de data expirării licenței.

5.6. În cazul nerespectării de către Utilizator a obligației prevăzute la Art. 6.9 și 6.10, Licențiatorul își rezervă dreptul de a sesiza autoritățile în drept și lanțurile de retail / e-tail / farma pentru aplicarea de sancțiuni și limitarea utilizării neautorizate a sistemului GS1.

5.7. În cazul încetării contractului din culpa Utilizatorului, Licențiatorul are dreptul să retragă Licența GS1, prin simpla notificare în scris, după îndeplinirea procedurii prealabile, respectiv notificarea încălcării și punerea la dispoziție a unui termen pentru remedierea situației. .

Art. 6. Drepturile și obligațiile Utilizatorului:

6.1. Utilizatorul se obligă să achite anual Taxa de Licență GS1, conform hotărârii Adunării Generale anuale a membrilor Asociației GS1 Romania, pentru numerele de locație și codurile de produse primite.

6.2. Valabilitatea Licenței GS1 este de 12 luni din momentul semnării contractului, aceasta prelungindu‐se automat cu perioade egale de 12 luni, Utilizatorul primind factura de prelungire împreună cu notificarea de plată aferentă cu 30 de zile înainte de data expirării licenței.

6.3. În cazul întârzierii cu mai mult de 15 zile de la data scadenței specificată pe factura de licență GS1 / suplimentare la licența GS1, Asociația GS1 ROMANIA poate întrerupe accesul Utilizatorului la platforma generală de gestiune a contului utilizator CODALOC și la platformele globale GS1 GEPIR, GS1 REGISTRY și VERIFIED BY GS1, până când Utilizatorul își achită toate restanțele de plată.

6.4. Utilizatorul sistemului GS1 se obligă să respecte cu strictețe specificațiile tehnice care îi sunt puse la dispoziție și să țină cont de toate reglementările tehnice ce vor fi emise de GS1 ROMANIA pe durata derulării contractului.

6.5. Utilizatorul se angajează să aducă la cunoștința Licențiatorului datele actualizate despre companie, cum ar fi schimbarea denumirii, a sediului social sau a altor elemente de identificare, și să transmită cererile de mențiuni înregistrate la Registrul Comerțului cu privire la aceste modificări.

6.6. Pentru obținerea de coduri GLN LUF (Locație Utilizator Final în cadrul SNVM), Utilizatorul va transmite autorizația de funcționare emisă de autoritățile în drept în care se specifică termenul de valabilitate și adresa fizică.

6.7. Utilizatorul va putea obține, în cadrul fiecărei Locații Utilizator Final (LUF), coduri GLN PTC (Punct Tehnic de Conectare în cadrul SNVM).

6.8. Pentru serializarea medicamentelor în condițiile Regulamentului Delegat EU 2016/161 și Directivei FMD 2011/62/EU, după obținerea codurilor de produs GTIN, se va utiliza schema de codificare următoare:

 • codul de produs GTIN în format 14 cifre, prefixat cu Identificator de Aplicație GS1 (01);
 • numărul serial, prefixat cu Identificator de Aplicație GS1 (21);
 • numărului lotului de producție, prefixat cu Identificator de Aplicație GS1 (10);
 • data de expirare, prefixată cu Identificator de Aplicație GS1 (17).

6.9. Utilizatorul se obligă să nu mai utilizeze numerele de locație GLN, numerele de produs GTIN şi nici standardele sistemului GS1 în cazul neachitării în termen a facturii de Licență GS1.

6.10. În cazul încetării contractului, Utilizatorul are obligația de a nu mai utiliza numerele de locație GLN, numerele de produs GTIN şi nici standardele sistemului GS1.

6.11. Continuarea utilizării sistemului GS1 și a codurilor GS1 atribuite în afara valabilității Licenței, constituie încălcarea disciplinei stabilite în sistemul global GS1 și atrage după sine răspunderea materială a Utilizatorului în cuantum de până la 10.000 Euro.

Art. 7. Emiterea, transmiterea și recepționarea facturilor electronice

7.1. Taxa de Licență GS1 se va plăti în baza facturii emise de Asociația GS1 ROMANIA, anual. Întârzierea la plată a Taxei de Licență GS1, după termenul de scadență specificat pe factură, va atrage penalități de întârziere în cuantum de 0,05% pe zi de întârziere calculate la suma restantă. Sumele rezultate din penalități nu pot depăși suma datorată.

7.2. Facturile emise de Asociația GS1 ROMANIA sunt emise și transmise în format electronic, cu respectarea legislației în vigoare, respectiv în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Normelor sale metodologice de aplicare, cu modificările și completările aferente.

7.3. Utilizatorul își exprimă în mod expres, liber și neechivoc acordul pentru ca emiterea, transmiterea și recepționarea facturilor din partea Asociației GS1 ROMANIA să se realizeze prin intermediul mijloacelor electronice.

7.4. Utilizatorul declară că înțelege și consimte la asigurarea obligațiilor legale în materie de facturi electronice prevăzute de către Codul Fiscal, Normele sale de aplicare și orice altă reglementare aplicabilă în sarcina companiei pe care o reprezintă, în calitate de destinatar al facturilor în format electronic, cu privire inclusiv la: autenticitatea originii, integritatea conținutului, lizibilitatea și stocarea pe perioada prevăzută de lege.

7.5. Prezentul acord privind emiterea, transmiterea și recepționarea facturilor electronice poate înceta prin transmiterea de către Utilizator a unei cereri scrise, datată și semnată, privind revenirea la emiterea facturii pe suport hârtie, la adresa: Asociația GS1 ROMANIA,  Str. Louis Blanc Nr. 1, Parter + Etaj 1, Sector 1, 011751, București, sau prin e‐mail la adresa: helpdesk@gs1.ro.

Art. 8. Acordul explicit al Utilizatorului

8.1. Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că, odată introduse datele sale despre companie (respectiv GLN, denumire companie, adresă, prefix GS1 de companie) și despre produse (respectiv GTIN, denumire produs, descriere etichetă, brand/sub‐brand/variantă, tip ambalare, cantitate netă, unitate de măsură, piață țintă, URL imagine produs, Clasificare Globală Produs) în platforma națională CODALOC, conform specificațiilor prevăzute la Art. 3.2, 3.3, 3.4 și 3.5 de mai sus, aceste date, prin intermediul platformelor globale GS1 GEPIR și GS1 REGISTRY, devin publice, dar numai în formatul pus la dispoziție de GS1, format pe care acesta îl garantează în cadrul platformei globale VERIFIED BY GS1 care presupune transparență, securizare, certitudine pe piață, trasabilitate și siguranța produsului original, în lupta cu pirateria și contrafacerile.

8.2. Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că, odată devenite publice, aceste date îi reprezintă imaginea și activitatea.

8.3. Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că este singurul răspunzător de calitatea datelor introduse și că inexactitatea sau erorile i se datorează în totalitate, GS1 nefiind răspunzător de nicio inadvertență și/sau eroare.

8.4. Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că, odată introduse datele în platforma GS1, in formatul cerut de GS1, in baza prezentului contract, acestea devin proprietatea GS1 și că, în baza acordurilor pe care GS1 le are cu terții, GS1 exporta aceste date în diverse formate în vederea interconectării cu alte organisme similare, interne sau internaționale, ori pentru crearea de facilități/ funcționalități suplimentare.

8.5. Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că toate cele de mai sus sunt necesare și utile în procedura de standardizare și publicare a datelor, fapt pentru care se va abține de la orice fel de cereri și/sau pretenții împotriva GS1, a platformei acesteia și a tuturor facilităților/ funcționalităților sale, în legătură cu calitatea datelor și proprietatea lor.

8.6. Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că, în cazul în care fie refuză plata facturii primite de la Licențiator, fie refuză remedierea unor probleme semnalate, fie din diverse alte motive prezentul contract încetează, Licențiatorul îi poate suspenda contul, sau poate menține datele în continuare, acestea fiind deja publice, urmând procedura internă de informare a terților interconectați cu privire la expirarea drepturilor Utilizatorului. Atât pe durata suspendării, cât și după, datele încărcate rămân în platforma CODALOC, dar devin indisponibile/invizibile publicului, Utilizatorul înțelegând și acceptând în mod expres că nu mai are niciun remediu legal pentru a cere ștergerea sau înapoierea acestora.

8.7. Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că accesul la datele încărcate poate fi restricționat și dacă, în faza de verificare, reprezentanții GS1 constată erori semnificative sau calitatea deosebit de slabă a datelor furnizate.

8.8. Utilizatorul împuternicește Licențiatorul să exprime acordul Utilizatorului de a participa la platformele globale GS1 GEPIR, GS1 REGISTRY și VERIFIED BY GS1 care pot fi prezente pe platforme alternative, ținute fie de entitatea GS1 Romania, fie de GS1 AISBL, fie de terți cu care GS1 are încheiate acorduri de lucru și interconectare. Astfel, GS1 poate actualiza, îmbunătăți și/sau modifica partea de interacțiune cu Utilizatorul, conform noilor proceduri/tendințe din piață.

8.9. În scopul platformelor globale GS1 GEPIR,  GS1 REGISTRY și VERIFIED BY GS1, Utilizatorul acordă Licențiatorului dreptul să acceseze, să folosească, să transmită și să furnizeze, fie către GS1 AISBL, fie către terți cu care GS1 are încheiate acorduri de lucru și interconectare, datele despre compania și produsele Utilizatorului, stocate în platforma națională CODALOC a Licențiatorului.

8.10. Prezentul acord privind disponibilizarea online a datelor Utilizatorului despre compania și produsele sale în platformele globale GS1 GEPIR, GS1 REGISTRY si/sau VERIFIED BY GS1 poate înceta prin transmiterea de către Utilizator a unei cereri scrise, datată şi semnată, la adresa: Asociația GS1 ROMANIA, Str. Louis Blanc Nr. 1, Parter + Etaj 1, Sector 1, 011751, București, sau prin e‐mail la adresa: helpdesk@gs1.ro.

Art. 9. Garanții acordate de Utilizator

9.1. Utilizatorul declară și garantează că este fie proprietar de marcă, fie are dreptul să o folosească în baza unor acorduri încheiate în acest sens și dorește să furnizeze date despre compania și despre produsele sale în platforma națională CODALOC și în platformele globale GS1 GEPIR, GS1 REGISTRY și VERIFIED BY GS1.

9.2. Utilizatorul garantează claritatea, calitatea, proprietatea și originea datelor introduse, ca aparținându‐i total sau parțial, precum și a faptului că le poate introduce în mod liber în platforma CODALOC.

9.3. Utilizatorul garantează că nu va încărca în platforma CODALOC viruși, troieni sau orice alte forme de funcționalitate malițioasă care ar putea afecta buna funcționare a platformei naționale CODALOC sau a platformelor globale GS1 GEPIR, GS1 REGISTRY și VERIFIED BY GS1.

9.4. Utilizatorul garantează că are dreptul legal de folosire a acestor date, că le poate pune la dispoziția publicului prin intermediul platformei naționale CODALOC și platformelor globale GS1 GEPIR, GS1 REGISTRY și VERIFIED BY GS1 și își asumă toate consecințele juridice rezultate din această situație.

9.5. Utilizatorul va suporta orice fel de daune cauzate fie de introducerea unor date cu omisiuni sau de slabă calitate, fie neavând acest drept. Orice fel de cerere provenită de la un terț va fi îndreptată direct către Utilizator, care va fi ținut responsabil de repararea prejudiciului, platforma națională CODALOC și platformele globale GS1 GEPIR, GS1 REGISTRY și VERIFIED BY GS1 și toate facilitățile/funcționalitățile acestora neavând nicio responsabilitate în acest sens, Utilizatorul fiind singurul responsabil.

Art. 10. Termenul contractual

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, urmând să se reînnoiască automat pe o perioada egală de timp, dacă nici una dintre părți nu solicită rezilierea acestuia cu cel puțin 60 de zile înainte de data când va opera automat reînnoirea.

Art. 11. Cesiune

Prezentul contract nu este cesionabil sau transmisibil de către Părți.

Art. 12. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează dacă oricare dintre Părți:

 • a) încalcă una și oricare din prevederile prezentului contract;
 • b) la cererea Licențiatorului dacă nu sunt îndeplinite obligațiile de plată stipulate în Art. 6 de mai sus, mai ales dacă se depășește termenul maxim de 90 de zile de la scadență;
 • c) își pierde calitatea de persoană juridică;
 • d) dacă Utilizatorul încetează activitatea în domeniile pentru care a solicitat utilizarea sistemului GS1;
 • e) dacă Utilizatorul nu respectă standardele și normele de folosire a sistemului GS1;
 • f) solicită în scris renunțarea la contract.

Art. 13. Modificare

Modificări, convenții ori reglementări ulterioare ce pot apărea între Părți vor face obiectul unor acte adiționale la prezentul contract.

Art. 14. Independența clauzelor 

În cazul în care una sau mai multe prevederi ale prezentului contract este/sunt dovedită(e) a fi nevalabilă(e), ilegală(e) sau inaplicabilă(e) sub orice aspect, valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi incluse în prezentul contract nu vor fi sub nici o formă afectate sau prejudiciate, cu mențiunea că, într‐un astfel de caz, Părțile sunt de acord să depună toate eforturile rezonabile pentru a atinge scopul prevederii nevalabile prin adoptarea unei prevederi noi, valabile din punct de vedere legal.

Art. 15. Notificări

15.1. Orice notificare, inclusiv pentru neplată sau alt document, solicitat(ă) în baza prezentului contract, va fi trimis(ă) online în ’Spațiul client’ din platforma generală de gestiune a contului utilizator CODALOC, sau prin e‐mail / curier la adresele menționate la începutul prezentului contract sau la alte adrese care pot fi notificate cu cel puțin 10 (zece) zile calendaristice înaintea trimiterii către cealaltă Parte, în conformitate cu prezentul articol.

15.2. Orice notificare sau document va fi considerat(ă) comunicat(ă):

 • prin e‐mail, la următoarele adrese:
  o Licențiator: helpdesk@gs1.ro sau alte adrese aparținând domeniului gs1.ro
  o Utilizator: înregistrate și gestionate de Utilizator în platforma CODALOC
 • prin curier, în momentul trimiterii.

Art. 16. Procesarea datelor cu caracter personal

16.1. Asociația GS1 ROMANIA prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea Regulamentului U.E. Nr. 679 / 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

16.2. Datele cu caracter personal prelucrate de Asociația GS1 ROMANIA sunt:

 • nume;
 • prenume;
 • funcție;
 • telefon;
 • fax;
 • e‐mail;
 • semnătură;
 • adresă IP;
 • act de identitate.

16.3. Datele cu caracter personal sunt utilizate pe teritoriul României și, în unele cazuri, transferate în Belgia (stat în care își are sediul organizația internațională GS1 AISBL), în scopul:

 • întocmirii și executării contractului;
 • întocmirii facturii fiscale;
 • plății facturii fiscale;
 • exercitării obiectului legitim de activitate al Asociației GS1 ROMANIA;
 • contactării în vederea punerii la dispoziție a documentelor emise de Asociația GS1 ROMANIA destinate companiei pe care o reprezintă;
 • contactării în vederea anunțării de evenimente organizate de către sau la care participă Asociația GS1 ROMANIA;
 • contactării în vederea oferirii de servicii de instruire și certificare organizate de către sau la care participă Asociația GS1 ROMANIA;
 • notificării privind funcționarea și actualizările serviciilor online ale Asociației GS1 ROMANIA;
 • contactării în cazul eventualelor dispute comerciale sau juridice;
 • contactării în vederea oferirii de servicii suplimentare ale Asociației GS1 ROMANIA;
 • comunicărilor de marketing.

16.4. Utilizatorul declară că a obținut acordul persoanelor vizate referitor la transmiterea datelor cu caracter personal ale acestora către Asociația GS1 ROMANIA, în scopurile de mai sus.

16.5. Persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de intervenție asupra datelor (rectificare, actualizare, blocare sau ștergere);
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a se adresa justiției.

16.6. Durata păstrării datelor cu caracter personal depinde de termenele de păstrare ale documentelor conform legislaţiei fiscale şi comerciale, urmând ca după expirarea acestor termene datele respective să fie şterse.

16.7. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de terți împuterniciți de Asociația GS1 ROMANIA în scopul asigurării de servicii destinate companiei pe care persoana vizată o reprezintă.

16.8. Toate solicitările privind protecţia datelor cu caracter personal în cadrul Asociației GS1 ROMANIA pot fi adresate de persoana vizată printr‐o cerere scrisă, datată şi semnată, la adresa: Asociația GS1 ROMANIA, Str. Louis Blanc Nr. 1, Parter + Etaj 1, Sector 1, 011751, București, sau prin e‐mail la adresa: dataprotection@gs1.ro.

Art. 17. Declarații și garanții generale

Fiecare Parte declară și garantează celeilalte Părți că:

 1. este constituită legal și are deplină putere și autoritate pentru a‐și exercita drepturile și să își îndeplinească obligațiile asumate în baza prezentului contract și că au fost luate și sunt valabile toate măsurile legale și administrative pentru autorizarea semnării prezentului contract;
 2. prezentul contract a fost semnat de reprezentantul sau (reprezentanții săi) legal autorizat(i), după ce s‐au obținut aprobările necesare din partea organismelor sale de conducere și constituie o obligație legală, valabilă și obligatorie și poate fi pus în executare în conformitate cu termenii acestuia;
 3. nu este implicată în și nu a primit niciun act, document, notificare etc. cu privire la vreun litigiu, proceduri arbitrale sau administrative, al căror rezultat anticipat în mod rezonabil ar putea face imposibilă respectarea sau îndeplinirea obligațiilor din prezentul contract;
 4. semnarea, predarea și îndeplinirea prezentului contract nu încalcă prevederile documentelor sale constitutive, nici ale vreunui contract sau instrument la care este parte sau care impune vreo obligație asupra bunurilor sale și nici ale vreunei legi, ordin, înscris, ordonanță președințială, decret, regulă sau decizie a unei instanțe, agenții administrative sau a vreunei alte agenții guvernamentale aplicabile acestuia;
 5. nu au fost inițiate proceduri legale pentru lichidarea, dizolvarea, administrarea judiciară sau reorganizarea sa sau pentru numirea unui administrator judiciar, administrator sau a altui ofițer cu funcție similară cu privire la niciunul sau toate bunurile sau veniturile sale și nici nu există amenințări în acest sens.

Art. 18. Forță majoră

18.1. Părțile vor fi exonerate de orice răspundere în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, așa cum este definit acesta prin lege, care duce la imposibilitatea parțială sau totală de a îndeplini termenii din prezentul contract.

18.2. Partea care invocă un eveniment de forță majoră va notifica cealaltă Parte, în scris, în cel mai scurt timp posibil de la producerea respectivului eveniment. Această notificare va include informații privind natura evenimentului de forță majoră și, în măsura în care acest lucru este posibil, durata estimată a evenimentului de forță majoră, precum și efectul estimat asupra capacității Părții care o invocă de a‐și îndeplini obligațiile. La încetarea evenimentului de forță majoră, Partea care o invocă va notifica cealaltă Parte, în scris, în legătură cu această încetare în cel mai scurt timp posibil.

Art. 19. Termeni și condiții privitor la identificatorul unic al dispozitivelor medicale („Unique Device Identifiers” sau „UDI”)

 19.1. Utilizatorul acceptă faptul că Licențiatorul este membru al Organizației Globale GS1
(„GS1 GO”) care a fost acreditată de diverse organisme internaționale de reglementare în domeniu ca fiind la rândul său un organism de emitere a identificatorului unic al dispozitivelor medicale UDI, și, în această calitate, atât Utilizatorul cât și Licențiatorul sunt obligate să se supună unor reglementari specifice (de exemplu, de raportare pentru companiile care utilizează standardele GS1 de pentru identificatorul unic al dispozitivelor medicale UDI).

19.2. Utilizatorul acceptă faptul că atunci când utilizează unul sau mai mulți identificatori GS1, denumiți GS1 Keys, însemnând GLN (Global Location Number), GTIN (Global Trade Identification Number) sau GMN (Global Model Number) pentru a identifica un produs care poate fi caracterizat ca și dispozitiv medical conform legislației țării unde un astfel de produs este marketat, următoarele reguli se vor aplica:

 1. odată cu completarea buletinului de înscriere, Utilizatorul se obligă să informeze Licențiatorul dacă unul dintre identificatorii definiți mai sus, GS1 Keys, la care are acces, va fi folosit pentru identificarea un dispozitiv medical și zona, țara, unde acesta va fi marketat;
 2. Utilizatorul este și va rămâne permanent responsabil de acuratețea informațiilor referitoare la dispozitivele medicale pe care le pune la dispoziția Licențiatorului și pentru conformitatea acestora cu legislația aplicabilă. De asemenea, Utilizatorul se obligă să țină Licențiatorul la curent cu orice modificare de orice fel în orice moment;
 3. Licențiatorul poate monitoriza în orice moment implementarea standardelor sale de către Utilizator;
 4. în cazul în care Licențiatorul identifică o deficiență (așa cum este definită în Art. 19.3 de mai jos), Licențiatorul va informa Utilizatorul în scris, către persoana desemnată de contact, despre o astfel de deficiență, precizând și un posibil remediu pentru a o corecta, acordând Utilizatorului un termen rezonabil de 90 de zile calendaristice pentru a corecta deficiența semnalată;
 5. Licențiatorul poate monitoriza Utilizatorul în vederea stabilirii dacă acesta a corectat deficiența semnalată în perioada de remediu. În cazul în care Utilizatorul nu reușește corectarea deficienței, în ultimele 8 zile calendaristice până la expirarea termenului de corectare de 90 de zile, Licențiatorul poate contacta Utilizatorul din nou în vederea găsirii unei soluții amiabile pentru a rezolva deficiența;
 6. în cazul în care deficiența nu este corectată într-o nouă perioadă de 90 de zile de la expirarea primei perioade de remediere și se dovedește a se repeta printr-o deliberată folosire a standardelor Licențiatorului privind identificarea unică a dispozitivelor medicale UDI, într-un mod necorespunzător, GS1 GO împreună cu Licențiatorul pot informa organismul de reglementare și pot modifica (incluzând suspendarea și revocarea) prefixul GS1 de companie pentru identificarea unică a dispozitivelor medicale UDI în implementarea acestuia în jurisdicția relevantă, ca o consecință a acțiunii dezvoltate împreuna cu organismul de reglementare relevant;
 7. Utilizatorul înțelege și acceptă că Licențiatorul trebuie, în contextul obligațiilor sale de organism de reglementare, să pună la dispoziția altor organisme similare informații relevante fie direct, fie prin intermediul GS1 GO, incluzând, dar nelimitându-se la faptul că Utilizatorul utilizează unul sau mai mulți identificatori GS1 Keys în vederea identificării dispozitivelor medicale marketate în țara respectivă, tipul de identificatori, numele societății Utilizatoare, împreună cu orice deficiență identificată și necorectată. Utilizatorul înțelege și acceptă că nici Licențiatorul și nici GS1 GO nu pot fi ținute responsabile pentru orice consecință directa ori indirectă, pierderi ori prejudicii rezultate ce le-ar putea fi aduse ori provocate de această neconformitate.

19.3. Pentru scopul acestei secțiuni, o „Deficiență” înseamnă una din următoarele: o neconcordanță a identificatorului sau a numelui companiei care deține o licență pentru identificatorii GS1 Keys și compania care utilizează identificatorii GS1 Keys ori orice altă neconcordanță, informație incompletă sau care nu mai este de actualitate.

19.4. Utilizatorul declară că va utiliza prefixul GS1 de companie din domeniul de activitate pentru identificarea dispozitivelor medicale destinate comercializării în acord cu:

 • FDA în Statele Unite;
 • Regulamentul European 745/2017 pe piețele din Uniunea Europeană.

Art. 20. Legea aplicabilă

Prezentul contract va fi guvernat de, interpretat, înțeles și aplicat în conformitate cu legislația din

România, iar Părțile se vor supune jurisdicției exclusive a instanțelor competente din Romania.

Art. 21. Soluționarea litigiilor

21.1. Părțile vor depune cu bună‐credință eforturi pentru a soluționa în mod amiabil orice litigiu, controversă sau diferend apărut(ă) între ele din sau în legătura cu prezentul contract.

21.2. Orice controversă sau pretenție ce rezultă din sau în legătură cu prezentul contract, rezilierea sau valabilitatea acestuia, care nu poate fi soluționată pe cale amiabilă în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la prima notificare scrisă, va fi soluționata de instanțele române competente.

Art. 22. Integralitatea contractului 

Prezentul contract constituie întregul contract și acordul final dintre Părți și prevalează asupra oricăror și tuturor declarațiilor, comunicărilor, acordurilor și contractelor anterioare sau curente, verbale sau scrise dintre Părți, cu privire la obiectul prezentului contract, în măsura în care astfel de declarații, comunicări, acorduri și contracte sunt incompatibile cu sau contradictorii prevederilor prezentului contract. Fiecare dintre Părți confirmă că nu a încheiat prezentul contract în baza vreunei declarații, garanții sau angajament al oricărei alte Părți care nu este descrisă în mod expres în prezentul contract.

Art. 23. Prevederi finale

23.1. Titlurile articolelor au numai rol de referință și nu vor controla sau afecta înțelesul sau interpretarea niciunei prevederi a prezentului contract.

23.2. Prezentul contract a fost citit și conținutul său acceptat de părțile contractante care l‐au semnat ca reflectând în întregime intențiile lor. Anexele fac parte integrantă din prezentul contract, Părțile declarându‐și una alteia, pe propria răspundere, în mod solemn, neechivoc și irevocabil, că fiecare este de acord în mod expres cu toate prevederile prezentului contract.

GS1 – The Global Language of Business